Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.zilto.pl, prowadzony jest przez spółkę „INTERTEX ZALEWSKI I WSPÓLNCY Spółka Jawna“ z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 59, 15-062 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158340, NIP: 9660040660, REGON: 05040618600000.
Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok, adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@zilto.pl, tel. 794 775 665. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy w godzinach 10:00–18:00.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1750 1080 5555 5555 0007 8064,
Sklep zilto.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204 ze zm.).
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego zilto.pl i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep zilto.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz informuje Klienta o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i możliwościach pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W celu złożenia i realizacji zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień w toku składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
Sklep prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych na stronie internetowej za pośrednictwem sieci Internetowej na terenie Polski oraz za granicę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.)
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

 

§2 DEFINICJE

 • Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
   
 • Sprzedawca - INTERTEX ZALEWSKI I WSPÓLNCY Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 59, kod pocztowy 15-062, NIP 9660040660, REGON 050406186.
   
 • Klient - każdy podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać zakupów za pośrednictwem Sklepu.
   
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zilto.pl
   
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
   
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów jakie zamierza kupić Klient.
   
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej zilto.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
   
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej zilto.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   
 • Login - adres e-mail Klienta podany w toku tworzenia Konta używany każdorazowo do logowania się na Koncie.
   
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
   
 • Cena – wartość wyrażona w złotych polskich, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupiony Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
   
 • Usługa Elektroniczna/Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
   
 • Newsletter – informacje wysyłane przez Sklep na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i działalności Sklepu.

 

§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Sprzedawca umożliwia, za pośrednictwem Sklepu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
prowadzenie Konta w Sklepie,
korzystanie z Newslettera,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Korzystanie przez Klienta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana jest, stosownie do rodzaju usługi, na czas oznaczony lub nieoznaczony:

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet spełniającego niezbędne wymagania techniczne, posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Javascript oraz włączoną obsługą plików Cookies, jak również posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) (wymagania techniczne)
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazuje się posługiwania danymi innych osób lub podmiotów.
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
W razie sformułowania przez Klienta opinii, której charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, a także w sytuacji gdy opinia ma na celu zaszkodzenie dobremu imieniu lub wizerunkowi Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo przedsięwziąć wszelkie dostępne i zgodne z prawem środki zmierzające do usunięcia takiej opinii.
Klient zobowiązany jest w opinii udzielać informacji prawdziwych i niewprowadzających w błąd osób trzecich. W razie zamieszczenia opinii niezgodnej z tym postanowieniem, Sprzedawca ma prawo przedsięwziąć wszelkie dostępne i zgodne z prawem środki zmierzające do usunięcia takiej opinii.

 

§5 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Każda z umów o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera) może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez wskazywania przyczyny.
Klient może wypowiedzieć umowę w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub adres miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy.
Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności gdy Klient narusza niniejszy Regulamin lub jego postępowanie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami. Umowa wygasa wówczas po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie skutkuje ustaniem stosunku prawnego na przyszłość. Czynności dokonane przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku prawnego pozostają ważne i skuteczne.
Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia.

 

§6 WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem jednego z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów i potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
W celu złożenia zamówienia Klient ma możliwość, ale nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta („Zakupy bez rejestracji“).
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone na stronie każdego Produktu.
Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta stosownej wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia odnośnie wszystkich lub niektórych Produktów Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku takiej możliwości albo uzyskania potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części. Klient może anulować w całości złożone zamówienie (w zakresie wszystkich Produktów). Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia lub jego części Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca i nie ulegnie zmianie w razie jej wzrostu lub spadku po złożeniu zamówienia.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Rabaty/promocje obowiązujące w Sklepie internetowym i poza Sklepem nie podlegają łączeniu i nie obejmują artykułów przecenionych, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ostatecznej wysokości ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w formie paragonu fiskalnego, który będzie dołączany do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w Zamówieniu adres e-mail, faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

 

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod płatności

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
- płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU)
- płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
W przypadku płatności przelewem, w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
Produkt opłacony przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu pełnej należności przez Sprzedawcę.
Klient dokonujący płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
Klient dokonujący płatności za tzw. pobraniem zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 • KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Dostawa Produktu odbywa się zarówno na terenie Polski, jak również istnieje możliwości wysyłki towaru za granicę, przy czym koszt dostawy Produktu za granicę ustalany jest indywidualnie.
Wybór sposobu dostawy lub odbioru Produktu/Produktów należy do Klienta, co następuje w toku składania Zamówienia, chyba że w opisie Produktu wskazano, iż możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty, Klient może skorzystać z dostawy Produktu/Produktów na podany w Zamówieniu adres lub odebrać Produkt/Produkty osobiście pod adresem ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok.
W razie wskazania w opisie Produktu, że możliwy jest tylko odbiór osobisty, Klient nie ma możliwości wyboru innej opcji dostawy.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz wielkości Zamówienia (ilości produktów i ich gabarytów).
W przypadku nieobecności Klienta, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca ma prawo dochodzić od Klienta naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania.
Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od czasu kompletownia Produktu przez Sprzedawcę oraz czasu dostawy produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania uzależniony jest od dostępności Produktu, która określana jest oddzielnie dla każdego z Przedmiotów w Koszyku. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni, przy uwzględnieniu, że kurierzy nie realizują dostaw w soboty, niedziele i święta.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w Koszyku, przy czym o gotowości do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o gotowości Zamówienia do odbioru.
Bieg terminu dostawy/odbioru liczy się:

od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku płatności za tzw. pobraniem.

W razie wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier ma obowiązek wniesienia przesyłki, której waga nie przekracza 30 kg. W sytuacji, gdy waga przesyłki jest większa, kurier nie ma takiego obowiązku. Przesyłki paletowe, z uwagi na ich gabaryty, nie są wnoszone przez kurierów. W razie braku obowiązku kuriera do wniesienia przesyłki, Klient dokonuje odbioru przesyłki na zewnątrz budynku i przejmuje na siebie jej wniesienie.
Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym wymagają samodzielnego montażu przez Klienta.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, co czyni poprzez złożenie w terminie 14 dni stosownego oświadczenia wobec Sprzedawcy.
Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się:

od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik,
w przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest wiele Produktów dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniej z rzeczy Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
gdy Produkt/Produkty dostarczane są partiami lub częściowo – od dnia dostarczenia ostatniej partii lub części Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

Oświadczenie może być wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta w toku składania Zamówienia adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Zwrot rzeczy powinien nastąpić na adres miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę wskazany w niniejszym Regulaminie.
Koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w szczególności do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

 

§8 TRYB PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

Procedura reklamacyjna jest uregulowana i odbywa się na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., w szczególności art. 556 i następnych (rękojmia).
Niektóre z Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie wobec Klientów będących Konsumentami. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w sytuacji, gdy Klient jest Przedsiębiorcą.
Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne Produktu.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
Zawiadomienia o wadach oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy.
W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien w wiadomości skierowanej do Sprzedawcy podać jak najwięcej okoliczności i informacji dotyczących Produktu, będącego przedmiotem reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości i dane kontaktowe Klienta. Klient powinien określić również swoje żądanie w związku z wystąpieniem wady.
W razie wystąpienia wady Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
odstąpić od Umowy, o ile wada jest istotna.
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, co Sprzedawca czyni w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

W razie złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć, o ile zrobi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie ma takiego uprawnienia, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
Klient, będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą na adres miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę albo udostępnić Sprzedawcy rzeczy w miejscu, w którym się znajduje.
Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, przy czym jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży była rzecz używana – odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona do jest do roku od dnia wydania rzeczy.
Żądanie usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad Klient może zgłosić nie później niż w terminie roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym termin ten nie może upłynąć wcześniej niż dwuletni termin na stwierdzenie wady. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny.
Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni. Nierozpatrzenie żądania w tym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

Klient, będący jednocześnie Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phpPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierana są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującym prawem, w ich miejsce stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
Sądowe rozstrzyganie sporów:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Wysyłka już w 24h Posiadamy meble od ręki
Zwrot i reklamacje Proste i na twoją korzyść
Zakupy na raty Decyzja już w 15 min
Biuro obsługi klienta 799 356 637
Kontakt e-mail biuro@zilto.pl
Bądź z nami
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl